το πράσινο και η ζωή μας είναι στα χέρια μας

Μέλη του ΔΡΑΣΕ, του συλλόγου Αρχιτεκνόνων και της Οικολογικής Ετιαρείας Έβρου βρέθηκαν χθες στην πλατεία Εθνικής Ανεξαρτησίας, δηλώνοντας έτσι την αντίθεσή τους στην παραχώρηση του χώρου για υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Η εκδήλωση και τα κάρβουνα έλαβαν χώρο μετά τις 12 το μεσημέρι και η προσέλευση του κόσμου κρίνεται ικανοποιητική.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Προσεχώς θα ειπωθούν για πολλοστή φορά οι θέσεις της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου σχετικά με το θέμα.

Leave a comment »

έκλεισε επιτέλους η πόρτα του χρυσού (?)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθώς και στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα που συνάφθηκε τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο Ιανέιρο,

–  έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων («οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπει τη χρήση κυανιδίων στην εξορυκτική βιομηχανία και ταυτόχρονα ορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κυανιδίων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (Σεβέζο ΙΙ) σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπου αναφέρεται ότι […] ορισμένες δραστηριότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας κατά την εξόρυξη […] ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, με βάση την οποία τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον αποδεικνύεται ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να μην καταλογίζουν στους φορείς εκμετάλλευσης το κόστος της βλάβης που προκαλείται στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη το 18μηνο πρόγραμμα της Ισπανικής, της Βελγικής και της Ουγγρικής Προεδρίας και τις προτεραιότητές του σε σχέση με την πολιτική για τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα,

–  – έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Δημοκρατίας της Τσεχίας για τη γενική απαγόρευση των τεχνικών με χρήση κυανιδίων στο πλαίσιο της τροποποίησης του Νόμου περί Μεταλλείας, 44/1988, το 2000, καθώς και την τροποποίηση του ουγγρικού Νόμου περί Μεταλλείας, 48/1993, το 2009, στο πλαίσιο της οποίας θεσπίζεται γενική απαγόρευση των τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ουγγρική επικράτεια, όπως επίσης το γερμανικό νομοθετικό διάταγμα του 2002 για την απαγόρευση της εξόρυξης με εκχύλιση κυανιδίων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παρ. 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ κήρυξε το 2010 Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας και κάλεσε για παγκόσμια δράση το 2010 με στόχο τη διαφύλαξη της ποικιλίας των ζωικών μορφών στη γη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυανίδια είναι χημικές ουσίες υψηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού και κατατάσσονται στους κύριους ρυπαντές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, μπορούν δε να έχουν καταστροφικές και αναντίστρεπτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, συνεπώς, στη βιοποικιλότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή τους θέση σχετικά με τη βιώσιμη μεταλλεία, που εξέδωσαν κατά τη 14η συνάντησή τους στις 25 Μαΐου 2007 στην Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία), οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών της Ομάδας του Βίζεγκραντ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τις επικίνδυνες τεχνικές που εφαρμόζονται και σχεδιάζονται για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στα διάφορα ορυχεία στην περιοχή, οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον, με πιθανές συνέπειες σε διασυνοριακό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της Σύμβασης της Σόφιας σχετικά με το συντονισμό για την προστασία και την αειφορική εκμετάλλευση του ποταμού Δούναβη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι πέρα από τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, τα κυανίδια θεωρούνται επίσης σχετικά επικίνδυνες ουσίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία εικοσιπενταετία έχουν συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο περισσότερα από 30 μεγάλα ατυχήματα με διαρροή κυανιδίων, το χειρότερο από τα οποία πριν από 10 χρόνια, όταν περισσότερα από 100 000 κυβικά μέτρα νερό μολυσμένο με κυανίδια διέρρευσαν από δεξαμενή χρυσωρυχείου της Μπάια Μάρε (Ρουμανία) στον ποτάμιο σύστημα Σόμες-Τίτζα-Δούναβη προκαλώντας τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της κεντρικής Ευρώπης την εποχή εκείνη, καθώς επίσης πως δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική εγγύηση ότι τέτοια ατυχήματα δεν θα ξανασυμβούν, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της αυξανόμενης συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως οι ισχυρές και συχνές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις την Τέταρτης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Μεταβολή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να εξετάζουν νέα σχέδια για μεγάλης κλίμακας επιφανειακές εκμεταλλεύσεις χρυσού με τη χρήση κυανιδίων, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, που θέτουν περαιτέρω σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να φέρνουν και να διατηρούν τους υδάτινους πόρους σε «καλή κατάσταση», καθώς και να προλαμβάνουν τη ρύπανσή τους με επικίνδυνες ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η ποιότητα των υδάτων θα μπορούσε επίσης να εξαρτάται από την ποιότητα των υδάτων της αντίστοιχης υδρολογικής λεκάνης ποταμού γειτονικής χώρας όπου εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης με χρήση κυανιδίων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές επιπτώσεις από ατυχήματα με κυανίδια, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μόλυνση μεγάλων υδρολογικών λεκανών και υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ στη σοβαρή περιβαλλοντική απειλή που συνεπάγεται η εξόρυξη με χρήση κυανιδίων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κανόνες πρόληψης και οικονομικές εγγυήσεις, η δε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μεταλλεία με χρήση κυανιδίων εξαρτάται και από τις ικανότητες της εκτελεστικής εξουσίας σε κάθε κράτος μέλος, και ως εκ τούτου το να συμβεί ατύχημα είναι απλώς θέμα χρόνου και ανθρώπινης αμέλειας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταλλεία με τη χρήση κυανιδίων δημιουργεί λίγες θέσεις εργασίας και μάλιστα διάρκειας μόνο 8 έως 16 ετών, ενώ ενέχει κίνδυνο τεράστιων διασυνοριακών οικολογικών καταστροφών, το κόστος των οποίων δεν βαρύνει συνήθως τις υπεύθυνες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, που ως επί το πλείστον εξαφανίζονται ή κηρύσσουν πτώχευση, αλλά το κράτος, δηλαδή τους φορολογούμενους,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν μακροπρόθεσμη ασφάλιση για την κάλυψη του κόστους μελλοντικού ατυχήματος ή αστοχίας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να παραχθούν δύο γραμμάρια χρυσός χρειάζεται να εξορυχθεί ένας τόννος μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας και να δημιουργηθούν επιτόπου τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, στα οποία παραμένει τελικά και το 25-50% του χρυσού· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη, ότι στα μεταλλευτικά έργα μεγάλης κλίμακας με χρήση κυανιδίων χρησιμοποιούνται εκατομμύρια κιλά κυανίδιο του νατρίου ετησίως, η μεταφορά και η αποθήκευση του οποίου ενέχει μεγάλο κίνδυνο καταστροφικών συνεπειών σε περίπτωση αστοχίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι στη μεταλλεία με χρήση κυανιδίων, που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις τεχνικές με βάση τα κυανίδια,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώνονται έντονες δημόσιες αντιδράσεις στα συνεχιζόμενα σχέδια μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο από ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ, αλλά και από κρατικούς φορείς, κυβερνήσεις και πολιτικούς,

1.  θεωρεί ότι η συμμόρφωση προς τους στόχους της ΕΕ που περιλαμβάνονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, και συγκεκριμένα η καλή χημική κατάσταση και η προστασία των υδάτινων πόρων, όπως επίσης η προστασία της βιοποικιλότητας, είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο με την απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την προστασία των υδάτινων πόρων μας από τη ρύπανση με κυανίδια από μεταλλευτική δραστηριότητα, παράλληλα δε να εκπονήσει και τη συνήθη εκτίμηση επιπτώσεων·

3.  λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, και παροτρύνει ένθερμα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ασφαλέστερων εναλλακτικών μεθόδων μεταλλείας -ιδίως χωρίς τη χρήση κυανιδίων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, μεταλλευτικά σχέδια που περιλαμβάνουν μεθόδους με τη χρήση κυανιδίων στην ΕΕ, μέχρι να εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση, ούτε να υποστηρίζουν τέτοια σχέδια σε τρίτες χώρες·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, προκειμένου να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης η υποχρέωση ασφάλισης για τις προκαλούμενες ζημίες και για την κάλυψη όλων των δαπανών αποκατάστασης της αρχικής γεωλογικής και χημικής κατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος ή αστοχίας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0238+0+DOC+XML+V0//EL

Leave a comment »

Συνάντηση φορέων για συντονισμό εκδήλωσης για τον Αγωγό πετρελαίου

   Παραπάνω από ικανοποιητική κρίνεται η προσέλευση των φορέων και προσώπων, απαντώντας έτσι στο κάλεσμα της Οικολογικης Εταιρείας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ομιλητές, η οργάνωση της εκδήλωσης και η συνέντευξη τύπου.

περισσότερα στο http://www.gnomi-evros.gr/show.cfm?id=30797&obcatid=8

Leave a comment »

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟΜετά τη μεγάλη καταστροφή που άφησε η πυρκαγιά της 6ης Σεπτεμβρίου 2009

  • η Οικολογική Εταιρεία Εβρου
  • το Δίκτυο Εθελοντών Δασοπροστασίας Εβρου
  • ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Φερρών

συνδιοργανώνουν δενδροφύτευση στην περιοχή της Πυλαίας Φερρών με τη συμβολή

  • του Δασαρχείου Αλεξ/πολης
  • του Δήμου Φερρών

Το ραντεβού όσων θα ήθελαν να συμμετάσχουν έχει ορισθεί

την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 (Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας),

ώρα 9 π.μ. αναχώρηση από το πάρκινγκ του φάρου Αλεξανδρούπολης

Η μεταφορά στο σημείο της δράσης θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά μέσα! Η έκταση 20 στρεμμάτων κοντά στην Πυλαία Φερρών (ρέμα Καβουρατζή) έχει υποδειχθεί από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης το οποίο θα αναλάβει τις απαραίτητες προεργασίες του εδάφους αλλά και την προμήθεια των κατάλληλων δενδρυλίων. Ο Δήμος Φερρών θα αναλάβει τη μεταφορά των μελών του Φυσιολατρικού Συλλόγου Φερρών καθώς και την παροχή των απαραίτητων εργαλείων.


ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΡΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Leave a comment »

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς­- Αλεξανδρούπολη και συναφή θέματα»

Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου «Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη» προβλέπεται, ως γνωστόν, στην τριμερή συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία αυτή έχει κυρωθεί με τον νόμο 3558/2007 (ΦΕΚ Α’101) και έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν προ της κατασκευής του αγωγού στάδια. Έτσι, έχει ήδη συσταθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ως φορέας κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού η διεθνής εταιρεία «TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ Β.ν.», εταιρεία ολλανδικού δικαίου με έδρα το Άμστερνταμ, και επίκειται η ολοκλήρωση και υπογραφή της Συμφωνίας Διέλευσης μεταξύ των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφενός, και της εν λόγω εταιρείας αφετέρου.

Για να γίνει δυνατή η κατασκευή του αγωγού μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς και σύντομες διαδικασίες, απαιτείται η θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου, όπως έχει γίνει κατά το .παρελθόν σε όμοια έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδρομή και η εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου από τη «ΔΕΠΑ Α. Ε.», που προβλέφθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1929/1991 (ΦΕΚ Α’19), με τις οποίες θεσπίσθηκε ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που διευκόλυνε την κατασκευή του αγωγού.

Με δεδομένο το πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας που προστατεύεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Παρισίων (20-03-1952) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) της Ρώμης (κυρωθείσης με το ν.2329/1953 και στη συνέχεια με το ν.δ. 53/1974) θεσπίσθηκαν ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση των ακινήτων διέλευσης του αγωγoύ εις βάρος των ιδιοκτητών και λοιπών δικαιούχων τους, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 18 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι μπορεί με νόμο να προβλεφθεί και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας (πέρα από αυτές που προβλέπονται από τις παραγράφους 1-4 του ίδιου άρθρου), η οποία απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις επίσης ότι νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη διαδικασία καταβολής στον δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή της κάρπωσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες.

Το ειδικό αυτό νομικό πλαίσιο για τον αγωγό του φυσικού αερίου έχει κριθεί από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (Α.Π. 1119/2004-Α.Π. 118/2000, -Εφ. Θες/νίκης 1526/2003, ΣτΕ 1119/2002, κ.λπ.) συμβατό με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφού μάλιστα προβλέπεται και αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες, τους νομείς ή κατόχους των ακινήτων από τα οποία διέρχεται ο αγωγός. Έτσι, με δεδομένο το νομολογιακό αυτό κεκτημένο και τις ομοιότητες των έργων των δύο αγωγών, προτείνονται με το παρόν νομοσχέδιο όμοιες περίπου ρυθμίσεις με αυτές του αγωγού φυσικού αερίου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του αγωγού πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη».

Ειδικότερα, με τις επιμέρους διατάξέις των άρθρων του νομοσχεδίου προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

Άρθρο 1

Διαδρομή – Εγκατάσταση του Αγωγού

1. Η διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου «Μπουργκάς ­Αλεξανδρούπολη», των τυχόν διακλαδώσεών του, των συστατικών και των παραρτημάτων του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Το έργο του αγωγού συνολικά χαρακτηρίζεται ως έργο μείζονος εθνικής σημασίας, προφανούς δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημόσιου  ,συμφέροντος..

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων – Απαγορεύσεις -Καταβολή ποσοστού αγοραίας αξίας

1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς και κάτοχοι κάθε μορφής εκτάσεων υποχρεούνται να  επιτρέπουν στα ακίνητα που εξουσιάζουν, την εκτέλεση οιουδήποτε έργου και εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του αγωγού.

2.Ορίζονται ζώνες δεξιά και αριστερά ορισμένου πλάτους από τον άξονα του αγωγού και των καλωδίων προστασίας του, εντός των οποίων απαγορεύεται η εκτέλεση ορισμένων έργων και εργασιών, όπως ανόρυξη φρεάτων, φύτευση δένδρων κ.λπ.

3. Καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η αγοραία αξία των ανωτέρω εκτάσεων της παραγράφου 2, το 25% της οποίας καταβάλλεται στον δικαιούχο ως αποζημίωση για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο ακίνητο.

4.Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για εκείνες τις ζώνες, οι οποίες επιπλέον των ανωτέρω, είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση του αγωγού και των οποίων, για τον λόγο αυτόν, επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο

πλάτος των 22 μέτρων.

5. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση στο οικείο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή του αγωγού, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η απόφαση ή οι αποφάσεις καθορισμού της αξίας των εκτάσεων της παραγράφου 2.

6. Τα ποσά που καταβάλονται στους δικαιούχους είτε ως ποσοστό της αξίας των ανωτέρω ζωνών είτε ως αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 4 απαλλάσσονται από φόρο, τέλη ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  οποιουδήποτε άλλου για να είναι η ικανοποίηση των δικαιούχων πλήρης κατ, τη συνταγματική επιταγή (αρθ. 17 και 18 Συντάγματος).

Άρθρο 3 Περιορισμοί δόμησης

1. Ορίζονται ζώνες ορισμένου πλάτους από τον άξονα του αγωγού και από το καλώδιο καθοδικής προστασίας δεξιά και αριστερά, στις οποίες απαγoρεύεται κάθε είδους δόμηση.

2. Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να μειώνεται το πλάτος της συγκεκριμένης ζώνης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου.

Άρθρο 4 Αποζημίωση δικαιούχων

1. Προβλέπεται η καταβολή στους δικαιούχους χρηματικής αποζημιώσεως για τη ζημία που υφίστανται σε περίπτωση που παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση των ακινήτων ή προκαλούνται ζημιές σε αυτά, η οποία αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

2. Καθορίζεται η διεθνης εταιρεία του έργου «TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕΙΙΝΕ BV» ως υπόχρεος για την καταβολή όλων των ειδών αποζημιώσεως που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ήτοι της αποζημιώσεως για τους περιορισμούς στη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της αποζημιώσεως για τη ζημία που υφίσταται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκ της προσωρινής καταλήψεως αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4, της αποζημιώσεως για τους περιορισμούς δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, και, τέλος, της αποζημιώσεως για την περίπτωση όπου παραβλέπεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, σε κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις, δένδρα, φυτά και καρπούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.

Άρθρο 5 Δικαστική επίλυση διαφορών

1. Παρέχεται στους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες κ.λπ. των ακινήτων) η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο, σε περίπτωση που δεν αποδέχονται την καθοριζόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αξία των εκατέρωθεν του αγωγού ζωνών, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης για τις ζημίες στην εκμετάλλευση των ακινήτων και για τις τυχόν λοιπές βλάβες ή φθορές αυτών από την κατασκευή του αγωγού.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα έναρξης και συνέχισης εκτέλεσης του έργου του αγωγού ανεξαρτήτως της άσκησης προσφυγής ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.

Άρθρο 6

Χρησιμοποίηση δημοτικών – κοινοτικών εκτάσεων

Παρέχεται στην εταιρεία η δυνατότητα να χρησιμοποιεί xωρίς αποζημίωση δημοτικές ή κοινοτικές. εκτάσεις αναγκαίες για την κατασκευή του αγωγού και, σε περίπτωση που αυτές είναι κοινόχρηστες, να τις επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση με δικές της δαπάνες.

Άρθρο 7 ΑπαλλοτρΙωση ακινήτων

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε μορφής έκτασης μόνο κατά το μέτρο που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με τον ν. 2882/2001 (ΦΕΚΑ΄17) για όλα τα σχετικά με την απαλλοτρίωση θέματα. Η απαλλοτρίωση επιτρέπεται μόνον υπέρ του Δημοσίου, την δε σχετική δαπάνη φέρει η εταιρεία.

2. Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και όλα τα επ’ αυτών επικείμενα, όπως κτίσματα, δένδρα κ.λπ.

3. Οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις πρoβλέπεται να παραδίδoνται στην εταιρεία κατά χρήση.

4. Η προθεσμία των εξήντα ημερών για την άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προβλέπεται να αρχίζει αποκλειστικά από τη δημοσίευση της απόφασης στο οικείο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η αίτηση να εκδικάζεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της, με δυνατότητα αναβολής για άλλες εξήντα ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο, μόνο για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 8

Ποινικές κυρώσεις – Μεταγραφή

1. Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 4 και του άρθρου 3 παρ. 1, εμποδίζοντας την εκτέλεση του έργου με δραστηριότητες επί των ακινήτων οι οποίες δεν επιτρέπονται (π.χ. φύτευση, δόμηση κ.λπ.).

2. Ορίζεται ότι μεταγράφονται στις μερίδες των δικαιούχων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολογικό Γραφείο αν υπάρχει οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με. τις οποίες: α) ορίζεται η διαδρομή του αγωγού (άρθρο 1 παρ. 1), β) επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση επιπλέον εδαφικών ζωνών για τις ανάγκες του έργου (άρθρο 2 παρ. 4) και γ) μειώνεται το πλάτος συγκεκριμένης ζώνης (άρθρο 3 παρ.2)

Άρθρο 9

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας – Υποθαλάσσια έργα- Χρήση         Λιμένα

1. Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης στην εταιρεία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των δικαιωμάτων χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα θάλασσας για την. εγκατάσταση και λειτουργία του αγωγού και για την εκτέλεση κάθε είδους αναγκαίου για τον σκοπό αυτόν έργου και εργασιών, με ενδεικτική αναφορά ορισμένων.

2. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης στην εταιρεία από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης ορισμένων χώρων αυτού κατά χρήση, αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και συντήρησης του αγωγού και με όρους που θα περιλαμβάνονται σε σχετική σύμβαση που θα υπογράψουν οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι

Άρθρο 10 Παρεκκλίσεις για απόκτηση ακινήτων

Προβλέπεται να μην ισχύουν για την εταιρεία ως προς τα ακίνητα που θα αποκτά για τις ανάγκες του έργου: α) οι ισχύουσες απαγορεύσεις κατάτμησης ακινήτων και κληροτεμαχίων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α’ 33) και 1 του α.ν. 431/1968 (ΦΕΚ Α’ 115) και β) οι περιορισμοί κατάρτισης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές .από

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 25 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101).

Άρθρο 11 Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Για την ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρείας που είναι αναγκαίες. για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου, εισάγονται ως προς τους όρους δόμησης παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του π.δ. 24/31-05-1982 ως προς την αρτιότητα των οικοπέδων. τον συντελεστή δόμησης κ.λπ.

Σχέδιο Νόμου

«Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς ­

Αλεξανδρούπολη και συναφή θέματα»

.

Άρθρο 1

Διαδρομή και εγκατάσταση Αγωγού

1. Η διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς­ – Αλεξανδρούπολη και των τυχόν διακλαδώσεών του, καθώς και η εγκατάσταση των συστατικών και των παραρτημάτων τους, για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η Τριμερής Διακρατική Συμφωνία που κυρώθηκε με τονν.3558/2007 (ΦΕΚ Α’ 101), ορίζεται με απόφαση ή αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το έργο της κατασκευής, εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του αγωγού αναγνωρίζεται ως έργο μείζονος εθνικής σημασίας, είναι προφανούς δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, απαγορεύσεις, καταβολή ποσοστού αγοραίας αξίας

1. Ιδιοκτήτες ή νομείς και κάτοχοι από οποιαδήποτε έννομη αιτία αγροτικών ή αστικών ακινήτων ή δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπόγειων σηράγγων στο αναγκαίο βάθος για την εγκατάσταση του αγωγού, καθώς επίσης και οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την κατασκευή, χρήση, επισκευή και επιστασία για τη συντήρηση του έργου αυτού.

2. Στα ακίνητα της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους πέντε (5) μέτρων αριστερά και πέντε (5) μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού καθώς και σε ζώνη 0,50 μ. αριστερά και 0,50 μ. δεξιά, από τον άξονα του καλωδίου της καθοδικής προστασίας του αγωγού καθώς και σε επιφάνεια (60) τετραγωνικών μέτρων στο σημείο απόληξής του καλωδίου, η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των ανόδων, όπως αυτή εμφαίνεται στα επί μέρους κτηματολογικά διαγράμματα, η κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα ή διαγώνια κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ., η ανόρυξη’ φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση

δένδρων, των οποίων το ριζικό σύστημα εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερο των 0,60 μ., καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθορίζεται η αγοραία αξία των εκτάσεων της παραγράφου 2 και καταβάλλεται στον δικαιούχο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής. Αν υφίσταται επικαρπία επ’ αυτών, το ήμισυ του προηγούμενου ποσοστού δικαιούται ο ψιλός κύριος και το άλλο ήμισυ ο επικαρπωτής, στους οποίους καταβάλλεται μετά από τη δικαστική αναγνώρισή

τους ως δικαιούχων.

4. Το ίδιο ποσοστό της αγοραίας αξίας καταβάλλεται στον δικαιούχο, όταν κρίνεται αναγκαία, με την ίδια ή και με άλλη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης, που ευρίσκεται σε επαφή με τη μία ή και τις δύο ζώνες των πέντε (5) μέτρων της παραγράφου 2 και της οποίας το ενιαίο ή κατά τμήματα συνολικό πλάτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) μέτρα.

Στα τμήματα του αγωγού, τα οποία κατασκευάζονται με σύστημα διπλής σωλήνωσης, παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών ζώνη πλάτους μέχρι πέντε (5) μέτρων, οι δε ανωτέρω ζώνες των πέντε (5) μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού υπολογίζονται από τον άξονα κάθε σωλήνωσης. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό πλάτος της ζώνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) μέτρα.

5. Η απόφαση ή οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.

6. Τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4, καθώς και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 αποζημίωση, δεν υπόκεινται σε φόρο, κρατήσεις ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου.

Άρθρο 3 Περιορισμοί δόμησης

1. Στα ακίνητα του άρθρου 2, τα οποία ευρίσκονται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση α’) σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) μέτρων αριστερά και είκοσι (20) μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού και β’) σε ζώνη πλάτους 0,50 μ. αριστερά και 0,50 μ. δεξιά από τον άξονα του καλωδίου καθοδικής προστασίας του αγωγού, καθώς και επιφανείας μέχρι των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων που προορίζεται για την τοποθέτηση της ανόδου στο σημείο απόληξης του καλωδίου καθοδικής προστασίας.

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να μειώνει το πλάτος συγκεκριμένης ζώνης κατά περιοχή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου.

Άρθρο 4 Αποζημίωση δικαιούχων

1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ’ αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που πρoβλέπoνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το μέτρο της βλάβης, που αυτός υφίσταται, χρηματική αποζημίωση, συνισταμένη στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως ισχύει. Η χρηματική αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης το βραδύτερο εντός

έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εγκαταστάσεως του αγωγού ή περί προσωρινής κατάληψης του ακινήτου.

2. Τόσο το καταβλητέο ποσό των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 όσο και η χρηματική αποζημίωση της προηγουμένης παραγράφου βαρύνουν τη διεθνή εταιρεία του έργου TRANS-BALΚAN ΡIΡΕLΙΝΕ BV.

Άρθρο 5 Δικαστική επίλυση διαφορών

1. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται την αξία του ακινήτου ή τη χρηματική αποζημίωση, που καθορίστηκαν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ BV, αποκλειστικώς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια, του οποίου βρίσκεται το ακίνητο ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού που δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 663 επ. ΚΠολΔ.) εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη θυροκόλληση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητας. Η θυροκόλληση γίνεται με δικαστικό επιμελητή με την παρουσία ενός μάρτυρα και συντάσσεται σχετική έκθεση. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του οικείου νομού σε δύο κατά συνέχεια φύλλα αυτής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω θυροκόλληση. Η προσφυγή επιδίδεται στο υποκατάστημα της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡIΡΕLιΝΕ Βν στην Ελλάδα πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον από

την ορισθείσα δικάσιμο. Αν δεν υπάρχει υποκατάστημα η επίδοση γίνεται στον αντίκλητο που έχει διορίσει στην περιφέρεια του ανωτέρω δικαστηρίου.

­Σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η επίδοση γίνεται νόμιμα στην Γραμματεία του ίδιου Δικαστηρίου. Το ποσοστό των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και η αποζημίωση που καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής. Μακεδονίας – Θράκης παρακατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόματι των εικαζόμενων δικαιούχων. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως ισχύει.

2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού δύναται να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της προσφυγής ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.

Άρθρο 6

Χρησιμοποίηση δημοτικών – κοινοτικών εκτάσεων

Η εταιρεία TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ ΒV μπορεί να χρησιμοποιεί δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις για το έργο της κατασκευής και εγκατάστασης του αγωγού χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Αν οι εκτάσεις αυτές είναι κοινόχρηστες, υποχρεούται με δικές της δαπάνες να τις επαναφέρει χωρίς αναβολή στην προηγούμενη της χρησιμοποίησής τους κατάσταση, αποκαθιστώντας κάθε σχετική βλάβη.

Άρθρο 7 Απαλλοτρίωση ακινήτων

1. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών, δασικών ή άλλης οποιασδήποτε μορφής εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά και σε όση έκταση μόνο είναι αναγκαία για τον σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και για την ανέγερση και τοποθέτηση των αναγκαίων κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, αυτή επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ BV, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με τον ν.2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17), όπως ισχύει, ως προς όλα τα σχετικά με αυτή θέματα..

2: Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων κηρύσσεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε υπάρχοντος επί αυτών κτίσματος ή άλλης κατασκευής, δένδρων, καθώς και όλων των κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα συστατικών του πράγματος, έστω και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται ρητώς στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή στον οικείο κλιματολογικό πίνακα.

3. Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις παραδίδονται κατά χρήση στην εταιρεία TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ Βν για την πραγματοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. Δάση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο παραδίδονται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα σε αυτήν για την εκτέλεση του έργου.

4. Η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών αποκλειστικά από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προσδιορίζεται δικάσιμος ημερομηνία το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Αναβολή αυτεπάγγελτα ή με αίτηση επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο μόνο μία φορά και για δικάσιμό που δεν απέχει περισσότερο από εξήντα (60) ημέρες από την αρχική.

Άρθρο 8

Ποινικές κυρώσεις – Μεταγραφή

1. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2. Οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 μεταγράφονται στις μερίδες των αναγνωριζόμενων δικαιούχων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία και στο οικείο κτηματολογικό γραφείο αν υπάρχει.

Άρθρο 9

Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας – Υποθαλάσσια έργα ­- Χρήση Λιμένα

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Εταιρεία TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕΙΙΝΕ Βν του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για την εγκατάσταση του αγωγού και την λειτουργία του καθώς και για την εκτέλεση κάθε είδους έργου και εργασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, όπως η τοποθέτηση καλωδίων, ναυδετών, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από αίτηση της εταιρείας προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη του έργου. Η απόφαση παραχώρησης, εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και δημο<!ιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μετά από αίτηση της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕΙΙΝΕ BV, ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, με απόφαση της διοίκησής του μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, παραχωρεί έναντι ευλόγου ανταλλάγματος ,και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συμφωνία Διέλευσης μεταξύ της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕΙΙΝΕ Βν και της Ελληνικής Δημοκρατίας τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στην εγκεκριμένη ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης και είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού. Οι όροι χρήσης, το αντάλλαγμα της παραχώρησης και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας.

Άρθρο 10

Παρεκκλίσεις για απόκτηση ακινήτων

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α’ 33) και της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (ΦΕΚ Α’ 115) ισχύουν και για τα ακίνητα που αποκτά η εταιρεία TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ ΒV για τις ανάγκες του έργου. Η εταιρεία, για τους σκοπούς του έργου του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς ­Αλεξανδρούπολη, δεν υπόκειται στις απαγορεύσεις του άρθρου 25 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101).

Άρθρο 11 Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρείας TRANS-BALΚAN ΡΙΡΕLΙΝΕ ΒV, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του αγωγού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του Π.δ. 24/31-05-1985 (ΦΕΚ Δ’ 270) . Η

παρέκκλιση αυτή Εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων έργων μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και αφορά:

α) Στην αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων.

β) Στις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μέτρα.

γ) Στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, στο συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,90 και τον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 και

δ) Στο ύψος της συμπαγούς περίφραξης του γηπέδου, όταν τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,50 μέτρα

Άρθρο 12

Leave a comment »

τα ερωτήματα για τον αγωγό παραμένουν

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου, εδώ και χρόνια, καταθέτει με κάθε ευκαιρία το αίτημα της για πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση των φορέων και της τοπικής κοινωνίας για το έργο κατασκευής του Πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας για τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά του έργου, πέρα από τις μυθοπλασίες και τις μεγαλοστομίες που μέχρι σήμερα ακούμε, θα αποδείξει σε όλη την κοινωνία αυτό που έγκαιρα έχουμε τονίσει.

Ο Αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης είναι ένα έργο που θα έχει τεράστιες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον της περιοχής μας.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου, θεωρώντας την πληροφόρηση των πολιτών και των τοπικών φορέων ως αναφαίρετο δικαίωμα και όχι ως χάρη ή «δώρο» της Εταιρείας προς τους «ιθαγενείς» της περιοχής μας, διεκδίκησε και θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σχετικά με το έργο κατασκευής και λειτουργίας του Πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη στην Τοπική Κοινωνία.

Δυστυχώς η ενημερωτική συγκέντρωση που διοργάνωσε η Εταιρεία την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 συνείσφερε ελάχιστα σ΄ αυτόν τον τομέα.

Αποδείχτηκε ότι η TransBalkan Pipeline B.V. δεν είχε την πρόθεση να πληροφορήσει για το έργο, αλλά ουσιαστικά επεδίωκε να εγκλωβίσει τους φορείς αλλά και την κοινωνία σε μια αδιέξοδη και αποπροσανατολιστική συζήτηση για την κατάληξη του Αγωγού, αποφεύγοντας ουσιαστικά την προσκόμιση στοιχείων για σημαντικές παραμέτρους, χαρακτηριστικά και επιπτώσεις του έργου.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου αφού ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι την μοναδική εναλλακτική λύση που υποστηρίζει είναι η «μηδενική», δηλαδή τη μη κατασκευή του έργου, έθεσε συγκεκριμένους όρους και προτάσεις για μελλοντικές παρόμοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Πρότεινε

  1. οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις να είναι ανοικτές για τα ΜΜΕ και τους πολίτες και να διοργανώνονται σε τόπο και χρόνο που διευκολύνεται η συμμετοχή τους και
  2. οι εισηγήσεις και το ενημερωτικό υλικό να δημοσιοποιείται και να αποστέλλεται έγκαιρα στους συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία και προετοιμασία των θέσεων και των προτάσεων τους.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου με παρεμβάσεις της στην διαδικασία της ενημέρωσης προσπάθησε επίμονα να προσανατολίσει την συζήτηση στα σοβαρά ζητήματα που μέχρι σήμερα, επιμελώς και εντέχνως αποκρύβονται και πέτυχε να αποσπαστούν ελάχιστα «ψήγματα» πληροφόρησης από την Εταιρεία.

Μάθαμε λοιπόν ότι

1) οι πολυδιαφημισμένες εγκαταστάσεις καθαρισμού του έρματος των υπερδεξαμενοπλοίων, που μέχρι σήμερα κάποιοι μάλιστα, περιέγραφαν ως ένα τεράστιο βιολογικό καθαρισμό δυναμικότητας ισοδύναμης με εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μια πόλη 200.000 κατοίκων ΄σύμφωνα με την εταιρεία δεν προβλέπεται να κατασκευαστούν.

2) Τα τέλη διέλευσης, τα περιβόητα τριάκοντα εκατομμύρια δολάρια, ήταν μια απλή εκτίμηση πριν δέκα χρόνια. Το κόστος κατασκευή από τότε έχει αυξηθεί κατά 30% και φυσικά αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στο προαναφερόμενο ποσό.

3) Παρά τα περί αντίθετου λεγόμενα το 2000 υπήρξε Έγκριση Προέγκρισης Χωροθέτησης για το έργο, από το ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία κοινοποιήθηκε της Νομαρχιακές και Περιφερειακές Υπηρεσίες και άρα «κάποιοι» γνώριζαν εδώ και 9 χρόνια για αυτό και κρατούσαν την τοπική κοινωνία στο σκοτάδι.

4) Στελέχη των εταιρειών που εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου, από το 1998 και εντεύθεν, επισκέπτονται συχνά την περιοχή μας και σε συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία, χωρίς γι’ αυτές τις επισκέψεις να ενημερώνεται η τοπική κοινωνία

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου προτείνει να απαιτηθεί άμεσα η ακύρωση της προαναφερόμενης Απόφασης Προέγκρισης χωροθέτησης, ως μη τηρούσα την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και ως μη σύμφωνης με της νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και να σταματήσει η Εταιρεία να αναφέρεται σε απλή επικαιροποίηση μιας μελέτης που έγινε πριν 10 χρόνια και οι Τοπικοί φορείς και Υπηρεσίες όχι μόνο δεν συμμετείχαν σε καμιά διαδικασία διαβούλευσης αλλά δεν είχαν ούτε απλή πληροφόρηση …..

Καλούμε όλους της φορείς, όλη την τοπική κοινωνία να μην εμπλακούν στην αποπροσανατολιστική συζήτηση για το αν ο Αγωγός καταλήξει Δυτικά ή Ανατολικά της πόλης γιατί είναι πασιφανές ότι η Θάλασσα δεν έχει σύνορα και οι τεράστιες επιπτώσεις από τον αγωγό δεν θα είναι σημειακές αλλά θα επηρεάζουν όλη την περιοχή του θρακικού και όχι μόνο πελάγους.

Καλούμε της πολίτες της περιοχής πιο αποφασιστικά να πιέσουν για άμεση και πλήρη ενημέρωση, ώστε έγκαιρα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το τι ετοιμάζουν κάποιοι για αυτούς, χωρίς αυτούς….

Leave a comment »

20 χρόνια Οικολογική Εταιρεία Έβρου

Κάθε χρόνο η Οικολογική Εταιρεία Έβρου επιλέγει ένα ιδιαίτερο τόπο του νομού μας για να κόψει την πατροπαράδοτη πίτα της. Από τον κανόνα αυτό δεν ήταν δυνατό να ξεφύγει το 2009 που γιορτάζει τα είκοσι χρόνια αδιάκοπης παρουσίας της στα οικολογικά ζητήματα. Φέτος το «φλουρί» έπεσε στον γραφικό Άβαντα . Το όμορφο αυτό χωριό στους πρόποδες του ορεινού όγκου με πολλές φυσικές ομορφιές προκαλεί τον επισκέπτη να περιπλανηθεί στην γύρω περιοχή για να αποκαλύψει και να απολαύσει την μαγεία της φύσης.

Δυστυχώς όμως οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν χρόνο για να προβάλλουν και να χαρούν οι ίδιοι τα φυσικά κάλλη του τόπου τους. Όλοι τους έχουν ένα και μόνο μέλημα εδώ και 4-5 χρόνια. Να αποτρέψουν την έντονη και ιδιαίτερα δύσοσμη αέρια ρύπανση που εκπέμπεται από το γνωστό εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή, που έχει προκαλέσει τις εύλογες διαμαρτυρίες όλου του χωριού. Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου εδώ και τέσσερα χρόνια συνεργάζεται στενά με την επιτροπή των κατοίκων ώστε να αντιμετωπισθεί η ρύπανση η οποία συνιστά άμεση απειλή για την δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Δημοτικού Διαμερίσματος Άβαντα, και του Περιβαλλοντικού συλλόγου του χωριού.

Όμως πέρα από το Εργοστάσιο αυτό , το όμορφο χωριό αντιμετωπίζει και μια ακόμη σοβαρή απειλή. Σε απόσταση μόλις τεσσάρων χιλιομέτρων ο στρατός προγραμματίζει την λειτουργία ενός τεράστιου σε έκταση πεδίου βολής που θα καταλαμβάνει περίπου 25000 στρέμματα. Πρόσφατα 600 κάτοικοι του χωριού ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση .

Γι αυτό και η φετινή επιλογή της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου να κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα στον Άβαντα δεν ήταν τυχαία. Με τον τρόπο αυτό εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους του χωριού που θίγονται περιβαλλοντικά από το εργοστάσιο.

Ας σημειωθεί εδώ ότι μέχρι τώρα δύο φορές ο Νομάρχης με απόφαση του διέκοψε προσωρινά την λειτουργία του, όμως παράλληλα άλλες δυο φορές με νεώτερη απόφαση του ακύρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις του.

Η Οικολογική Εταιρεία προκειμένου να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές γύρω από τον πανέμορφο οικισμό, οργάνωσε πριν από την πίτα μια πεζοπορία από το χωριό μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο  ( τον νεότερο) και από εκεί μέχρι το επάνω κάστρο, που βρίσκεται σε μια πανέμορφη θέση με θέα τον κάμπο, την Αλεξανδρούπολη και την θάλασσα. Πολλοί συμπολίτες αγνοούν αυτό το αρχιτεκτονικό μνημείο που βρίσκεται μέσα σε μια ιδιαίτερα ωραία δασώδη περιοχή. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την διαδρομή και το κάστρο που από μακριά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Στην συνέχεια τα μέλη και οι φίκοι της Οικολογικής Εταιρείας γέμισαν ασφυκτικά την καινούργια ταβέρνα του χωριού συνοδεία με εδέσματα και την κοπή της καθιερωμένης πίτας.

Την οικολογική αυτή γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Άβαντα Θόδωρος Σιδηρόπουλος, οι δύο Αντιδήμαρχοι Στέφανος Ιωσηφίδης και Σπύρος Σεραφειμίδης( κατάγονται και οι δυο από τον Αβαντα) , οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων Γιάννης Λασκαράκης και Ελένη Γκιοκτσέ. Ήταν ακόμη εκεί ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Ντίνας  (γέννημα–θρέμμα του Αβαντα) , καθώς και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σαράντης Τσιρτσίδης (ένας από τους τέσσερις τυχερούς της ημέρας), επίσης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αλέκος Καραδέδος, όπως και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Δημήτρης Ρίζος.

Και του χρόνου με ευχές για λιγότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στον Άβαντα     (Εφόσον οι αρμόδιες αρχές επιδείξουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση).

ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους

ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους

Leave a comment »

Κάδοι κομποστοποίησης

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου σε συνεργασία με τις οικολογικές οργανώσεις της Καβάλας, Χρυσούπολης και Κομοτηνής και υπό τη επίβλεψη της Περιφέρειας θα διανέμει κάδους οικιακής κομποστοποίησης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της ανακύκλωσης.

Η οικιακή κομποστοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμάτων, να μειώσει αισθητά τον όγκο των σκουπιδιών, να παράγει «κοπριά» (πολύ χρήσιμη για τα φυτά του μπαλκονιού ή του κήπου σας).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2551023206 (Τρίτη 20:00-22:00) ή στο ίδιο νούμερο με fax, καθώς επίσης και στο e-mail: evrooikologika@yahoo.gr

Leave a comment »

Αγωγός πετρελαίου

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007, πραγματοποιήθηκε από την Οικολογική Εταιρεία Έβρου, στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ».

Ομιλητές ήταν οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ κ.κ. Κουτράκης Μάνος Δρ. Αλιευτικής Βιολογίας και Συλαίος Γεώργιος, Δρ. Παράκτιας Ωκεανογραφίας, καθώς και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Αλεξανδρούπολης.

Παρόλο που μερικά Τοπικά Μέσα αποσιώπησαν ή απαξίωσαν την αναγγελία της Εκδήλωσης, η πρώτη αυτή ενημερωτική Ημερίδα για τον Πετρελαιαγωγό, σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των πολιτών που προσήλθε για να παρακολουθήσει τις εισηγήσεις.

Στην εκδήλωση αρχικά η Οικολογική Εταιρεία Έβρου παρουσίασε για μια ακόμη φορά ολοκληρωμένα τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατασκευή και λειτουργία του Αγωγού Πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι εισηγητές με αδιάψευστα και πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία παρουσίασαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θρακικό Πέλαγος και το Δέλτα του Έβρου, από την κατασκευή και λειτουργία του Αγωγού.

Τέλος ο εκπρόσωπος των αλιέων με απλά και αντικειμενικά επιχειρήματα, ουσιαστικά προανήγγειλε το τέλος της παράκτιας αλιείας στην περιοχή μας και την ανεργία των 300 περίπου οικογενειών που ασχολούνται με αυτήν.

Ακολούθησαν πλήθος παρεμβάσεων από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και την Οικονομία της περιοχής και όλοι σχεδόν τάχθηκαν ευθέως κατά της Ιδιωτικής αυτής Επένδυσης, καταγγέλλοντας αυτούς που θριαμβολογούν προκαταβολικά και άκριτα.

Μετά αυτή την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωσή μας θεωρούμε ότι:

· Κανείς Πολιτικός ή πολίτης δεν δικαιολογείται να επικαλείται το επιχείρημα της αδυναμίας ή έλλειψης ενημέρωσης, για να αποφεύγει την καθαρή τοποθέτηση απέναντι στο έργο του Αγωγού. Αποδείχτηκε ότι στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπήρχαν και υπάρχουν και θα μπορούσαν εύκολα να αναδειχθούν και να ενημερωθεί η κοινωνία της περιοχής μας, απλά κάποιοι προτίμησαν να τα αποκρύπτουν και να τα αποσιωπούν με στόχο οι πολίτες να μείνουν ανενημέρωτοι και να αποτελέσουν εύκολη λεία στην προπαγανδιστική τους εκστρατεία που παρουσίασε τον Αγωγό ως την πανάκεια για την περιοχή και τη χώρα.

· Αναδείχθηκε η αποτυχία όλων αυτών που επί χρόνια προσπάθησαν να επιβάλουν την σιωπή σ΄ αυτούς που εναντιώνονται στον Πετρελαιαγωγό και η έλλειψη της θέλησης για ουσιαστική ενημέρωση από αυτούς που θεωρούν ως ενημέρωση μόνο τις επίσημες και γιορταστικές δηλώσεις και εξαγγελίες των Πολιτικών και των εκπροσώπων των πετρελαϊκών και κατασκευαστικών εταιρειών.

· Αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ότι η Οικολογική Εταιρεία Έβρου, έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη της τοπικής Κοινωνίας και οι συκοφαντικές επιθέσεις από μερίδα του Τύπου δεν κατόρθωσαν να αμαυρώσουν την θετική εικόνα των πολιτών για την δράση και τις θέσεις της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου.

· Απαντήθηκαν με πειστικό και επιστημονικό τρόπο, όλα τα επιχειρήματα που κάποιοι εσχάτως χρησιμοποιούν για να απαξιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις π.χ. περί «καθαρής θάλασσας» στον Πρίνο κλπ

· Έγινε καθαρό σε όλους τους συμμετέχοντες ότι τα περιθώρια αντίδρασης στο σχεδιαζόμενο έργο δεν είναι ανύπαρκτα, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν, με στόχο την κατασίγαση της συνεχώς ογκούμενης αντίθεσης στον Αγωγό. Απεναντίας αποδείχθηκε ότι η τοπική κοινωνία δεν συναινεί και είναι αποφασισμένη για τον αγώνα ενάντια στην κατασκευή του Αγωγού.

Ένας αγώνας που αρχίζει τώρα.

Ήδη δημιουργήθηκε, κατόπιν πρότασης της Οικολογικής Εταιρείας, μια Προσωρινή Επιτροπή Πολιτών αποτελούμενη από 30 πολίτες, που θα δραστηριοποιηθεί ΕΝΑΝΤΙΑ στην κατασκευή του πετρελαιαγωγού.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου λυπάται γιατί :

Ø όλοι αυτοί που επικαλέστηκαν ελλιπή ενημέρωση, αλλά ζητωκραύγασαν την «ανάπτυξη», πλην ελαχίστων, δεν παρευρέθησαν στην ημερίδα για την ενημέρωση.

Ø Ακούστηκαν μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί χρόνια τώρα, όπως η καταγραφή της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου, μέτρα που ακόμη προγραμματίζουμε.

Ø Πρώτα υπόγραψαν τα κράτη «συμφωνία καλής θελήσεως» και μετά υποσχέθηκαν ενημέρωση (που ακόμη περιμένουμε), κίνηση που παραπέμπει σε όχι και τόσο δημοκρατική συμπεριφορά.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου καλεί όλους αυτούς που ζητωκραύγασαν προκαταβολικά και προσπάθησαν να μας πείσουν ότι τα περιθώρια αντίδρασης είναι ανύπαρκτα, να αντιμετωπίσουν πλέον αυτό το έργο από μηδενική βάση και να επαναεξετάσουν την στάση τους.

Καλούμε όλους αυτούς που προσπαθούν να πείσουν σήμερα την τοπική κοινωνία ότι η ανάπτυξη της περιοχής είναι πια συνδεδεμένη με τον Πετρελαιαγωγό, να μας εξηγήσουν ποιος έχει την ευθύνη για την αναπτυξιακή υστέρηση και την οικονομική δυσπραγία της περιοχής, ποιος και πότε αποφάσισε ότι το μέλλον του Έβρου είναι η βαριά ρυπογόνος βιομηχανία και γιατί στο όνομα της όποιας «γεωπολιτικής σημασίας» ο Έβρος πρέπει να γίνει η «χαβούζα» της χώρας.

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς να πλαισιώσουν την Επιτροπή Ενάντια στον Πετρελαιαγωγό ώστε να αποδείξουν για μια ακόμη φορά ότι οι Εβρίτες και οι Εβρίτισσες όταν ενωθούν έχουν την δύναμη να αποτρέψουν τα σχέδια που επιβουλεύονται το μέλλον των παιδιών τους.

Leave a comment »

Μεμονωμένα δέντρα

Πέρα από τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου που δυστυχώς δεν έχουμε στην πόλη μας, παρατηρούμε και τις λιγοστές δεντροστοιχίες που στέκουν ακόμη όρθιες στις άκρες των πεζοδρομίων να λιγοστεύουν καθημερινά μετά από τις ανθρώ – ποινες παρεμβάσεις.

   Οι λόγοι που οδηγούν στο ξήλωμα των δέντρων είναι τις περισσότερες φορές για λόγους προβολής των βιτρινών που κρύβουν με τα λιγοστά φύλλα τους. Έτσι λοιπόν οι ασυνείδητοι καταστηματάρχες τα κόβουν για την καλύτερη προβολή των προϊόντων τους. Το κακό και αντιεπαγγελματικό κλάδεμα της δημοτικής αρχής οδηγεί σε μη ανάπτυξη των δεντροστοιχιών. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος που αφήνουν για την ανάπτυξή τους (40*40 εκατοστά) πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου, καθώς και η μη περιποίησή τους από τους αρμόδιους (πότισμα, τσάπισμα, κλάδεμα) είναι κάποιοι από τους λόγους που δεν βλέπουμε πολλαπλασιασμό των μεμονωμένων δέντρων στην πόλη μας.

   Θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόγραμμα υιοθέτησης δέντρων από κατοίκους της πόλης μας, αυστηρής υιοθεσίας από τους επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης, με ρήτρες προστασίας των δέντρων που βρίσκονται ενώπιον των καταστημάτων – γραφείων τους. Με τις καινούργιες αναπλάσεις  του εμπορικού κέντρου να προβλεφθούν σοβαροί χώροι πρασίνου και γενναίες αντικαταστάσεις των ήδη κατεστραμμένων δέντρων.

   Η στενότητα των πεζοδρομίων της πόλης μας (το 80% των πεζοδρομίων είναι στενότερο από 1,50 μ, ακατάλληλο για πεζούς) δεν επιτρέπει την συνύπαρξη δεντροστοιχιών και πεζών ταυτόχρονα. Για τις περιπτώσεις αυτές θέλει γενναίες παρεμβάσεις, όπως είναι διαπλατύνσεις πεζοδρομίων που συνεπάγεται μείωση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και εξεύρεση νέων θέσεων.

   Καταλήγοντας να τονίσουμε την αναγκαιότητα των δέντρων στην πόλη μας. Αναβαθμίζουν αισθητικά την άσχημη εικόνα των πόλεων, κατακρατούν σημαντικό ποσοστό των ρύπων που προκαλείται από την αυτοκίνηση, προσφέρουν σκιά στη δύσκολη πεζοπορία εντός της πόλης κατά τις ημέρες με ηλιοφάνεια.

Leave a comment »